Tempus - הדור הבא של ניהול משאבים

ניהול משאבים יעיל נמצא בבסיס ההצלחה של ניהול פורטפוליו, תוכניות ופרויקטים. לשם כך, יש להבין כיצד המשאבים הארגוניים מוקצים בהווה וכיצד ניתן לשפר את ניצולם בעתיד.מחקרים רבים מעידים על הצורך בכלים טובים יותר לניהול משאבים, כאשר הכלים הנוכחיים לניהול פרויקט ופורטפוליו (PPM) לא מציעים פתרונות מספקים.לא רק שהכלים הקיימים אינם מספקים תמונה מדויקת של הקצאת המשאבים בהווה (As-is), הם אינם…